The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1. פרידה ממשרד RRN

2. הצגת השירות הפסיכולוגי – הצגת הפעילות (חיה רביב)

3. אישור פרוטוקול קודם

4. החלטת ועדת הבחינה לבחירת יועץ משפטי במוא"ז עמק יזרעאל - דיווח

5. ערבות המועצה להלוואה של הועד המקומי ציפורי (200 אלש"ח)

6. פתיחת ח-ן בנק למטרת פיתוח - פייס

7. שמות רחובות ומספרי בתים, אלון הגליל

8. ועדת ביקורת תל עדשים

9. החלפת מורשה חתימה בי"ס דמוקרטי (מזכירה חדשה במקום שגיא וויץ)

10. תב"רים לסגירה

11. תב"רים

12. הלוואה מט"ש יוקנעם