The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 27 מיום 20 מרץ 2022 י"ז באדר ב' התשפ"ב

נוכחיםאייל בצר, דליה אייל, אבי סמוביץ', שי יזרעאלי, אורי קירי, שיר פרסאי ברניב, יריב בן עזר, יוחאי פורת, ישראל ויזל, אלי בן סימון, גל בריל, נועם הולנדר. 

חסריםרז קרני, זיו ורהפטיג

משתתפים: רינת זונשיין, עו"ד עודד דונג, שגיא וייץ, אלי יהודה, מירי שריג, אלי יהודה, דובי וינגרטן, אפיק ונה, חלי דניאל, כליל כנעני.

על סדר היום:

דיווחי ראש המועצה

 • הצגת מהנדס המועצה הנכנס - אפיק ונה ואישור שכר מהנדס המועצה במנעד 85%- 95% משכר מנכ"ל
 • אישור תמיכות לשנת 2022 
 • דוח ביקורת משרות כ"א במועצה - מציג: אלי יהודה, מבקר המועצה.
 • בחירת חברי ועדת הביקורת של הועד המקומי- שמשית
 • דוח המפורט של משרד הפנים וניתוח הדוח הכספי המבוקר לשנת 2020
 • אלון הגליל - תכנון מחדש ל-37 יח"ד
 • אישור שכר דוברת, שירה לוין, 55% משכר מנכ"ל
 • אישור שכר מנהל אגף תפעול, אלון טל, 55% משכר מנכ"ל
 • אישור שמות רחובות ק. מרחביה
 • אישור שמות רחובות- הושעיה
 • סגירת תב"רים
 • תב"רים
 • שונות

עדכוני ראש המועצה:

שדה התעופה
אנו ממתינים להחלטת הוועדה מטעם משרד התחבורה, בעקבות ביטול ההחלטה להקים שדה תעופה בעמק. הוקמה ועדה והסברנו בה כמה חשוב שיוקם שדה בחיפה ובדרום ומקווים לבשורות טובות. אנחנו לא נגד הקמת שדה תעופה, אלא חושבים שיהיה נכון להקים שדה תעופה בחיפה ובדרום. נפגשנו עם ראש עיריית קריית אתא יעקב פרץ ויו"ר האשכול של הקריות וראש עיריית קריית ים דוד אבן צור - שניהם תומכים בהקמת שדה תעופה בחיפה. בסה"כ נראה שמבינים את הצורך בשדה תעופה בחיפה.

המרכז הרפואי 'העמק'
לאחרונה, המרכז הרפואי 'העמק', על סדר היום. להפתעתנו, לא היינו מספיק מודעים לחוסר התמיכה בבית החולים העמק בעפולה. מרבית מנהלי המחלקות בבית החולים מתריעים כי 'הגיעו מים עד נפש'. ב- 29 בחודש ניפגש עם מנכ"לית קופ"ח כללית ויחד עם ראשי רשויות נוספים באזור נשים את הדברים על השולחן וננסה לגרום לכך שבית החולים העמק יקבל את המשאבים הדרושים לו, כדי שתושבי האזור יקבלו את שירות ברמה גבוהה. הדרישה שלנו היא קיום ההבטחה שבית חולים העמק יהיה 'בית חולים על'.

תכנית לב הגליל
אנחנו מוטרדים מהבירוקרטיה ההולכת וגדלה מול משרד הפנים ומול רשות מקרקעי ישראל. בשיתוף עם המועצה האזורית משגב, אנחנו פועלים על מנת לקדם את תכנית 'לב הגליל', ומזה כמה חודשים אנו מובילים שינויים. התחושה היא שאנחנו מקבלים רוח גבית משרת הפנים.

חילופי תפקידים במועצה
מנהל אגף החינוך, יפתח גיא, החליט לסיים את תפקידו, לאחר שנתיים בתפקיד. מינינו את מנהל בית הספר עמקים תבור כממלא מקום מנהל האגף. דודו גורן יחל חפיפה באפריל וייכנס בפועל לתפקיד רק בחודש יוני, בתום שנת הלימודים. מינוי ממלא המקום הוא זמני. בקיץ נפרסם מכרז לתפקיד.

 1. הצגת מהנדס המועצה הנכנס - אפיק ונה ואישור שכר מהנדס המועצה במנעד 85%- 95% משכר מנכ"ל- מציגה: רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה

במסגרת ההיערכות לקליטת מהנדס מועצה, פרסמה המועצה מכרז לתפקיד וביום 31.1.2022 נבחר לתפקיד אפיק ונה.

הרכב ועדת הבחינה - אשר נקבע על ידי משרד הפנים, כלל את ראש המועצה, מנכ"ל המועצה, נציג משרד הפנים (ליאור לוי-  מהנדס המועצה האזורית מטה אשר), שני חברי מליאה (תמי נתיב ויריב בן עזר), בחר במועמד אפיק ונה לתפקיד (מצ"ב קו"ח).

אפיק החל חפיפה בחודש פברואר 22' וייכנס לתפקיד בפועל ביום 01/04/22.

שכר מהנדס רשות על פי הנחיות משרד הפנים הינו 95% - 85% משכר מנכ"ל הרשות.

נבקשכם לאשר את מינויו של אפיק ונה, ואת החוזה האישי בשכר של 95% - 85% משכר מנכ"ל (27,919.95 ₪ ברוטו בחודש).

החלטה:
אושר להעלות לסדר היום במליאה את נושא אישור מינויו של אפיק ונה לתפקיד מהנדס המועצה במקום דובי וינגרטן ואת אישור שכרו במנעד 85%- 95% משכר מנכ"ל.

 1. אישור תמיכות לשנת 2022 - מציג: שגיא וייץ, גזבר המועצה

התמיכות ניתנות על פי נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי רשויות מקומיות – חוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006. נוהל זה נועד להסדיר מתן תמיכות במישרין או בעקיפין למוסדות ציבור בתחומה המוניציפאלי של הרשות. נוהל זה מכוון לקדם, בתחום התמיכות מינהל תקין, שוויון, שקיפות, חיסכון, יעילות וכן למנוע פגיעה בטוהר המידות.

התקציב לאישור התמיכות נקבע במועד אישור תקציב המועצה במליאה, כל הבקשות מתחלקות בסך התקציב שאושר, בהתאם לקריטריונים ולכללים שאושרו על ידי מליאת המועצה. ועדת תמיכות התכנסה לדיון בבקשות שהוגשו על ידי גופים שונים הפועלים בתחומי המועצה ולמען תושביה.

 • הבקשות שנמצאו כעומדות בדרישות המועצה, נבחנו על פי הקריטריונים והיקף התמיכה נקבע בהתאם לתקציב שאושר על ידי המועצה;
  • סה"כ הוגשו 28 בקשות לתמיכה בסכום כולל של 5,197,909 ₪.
  • תקציב התמיכות שאושר לשנת 2022 : 4,207,000 ₪, בחלוקה לנושאים כמפורט בתקציב.
  • עמותת הספורט כחול לבן הפנה לעמותה עירונית ואינה נתמכת עוד (בשנת 2021 נתמכה בסכום של 2,850,000 ש"ח).
  • התמיכות תשולמנה בתשלומים ובהתאם להנחיות גזבר הרשות ולאפשרויות המימון של הרשות ובכפוף לדוח ביצוע.
  • התשלומים יועברו בכפוף להגשת דו"ח חצי שנתי אשר יכלול את הנתונים הכספיים של העמותה, (פירוט הוצאות וההכנסות בפועל בתקופת הדו"ח לעומת התקציב המאושר, תוך פירוט ההכנסות על מקורותיהן), יתרת פיקדונות העמותה במוסדות כספיים, דיווח בדבר השימוש אשר נעשה בכספי התמיכה, דו"ח מילולי על פירוט פעילות העמותה.
  • על המוסד נדרש לדווח אם חל שינוי מהותי בנוגע לעמותה, בכל הקשור לפעילות העמותה, למספר תושבי עמק יזרעאל המשתתפים בפעילות העמותה, למיקום פעילות העמותה וכיו"ב.
  • אי הגשת הדו"חות המפורטים להלן יעכב את מתן התמיכה ויביא להפסקת תשלום התמיכה באופן מיידי ולדרישה להשבת כל תשלום תמיכה שהועבר בפועל.

שי: מציע לדחות את העלאת הנושא במליאה הקרובה, עקב המצב הפיננסי הלא בטוח אליו אנו נכנסים עם כל המלחמות שיש מסביב והקורונה, אני חושב שזה לא מתאים למצב הנוכחי. אם צריך לבצע קיצוצים, נראה לי שצריך לבחון מחדש את תקציב התמיכות.

רינת: יש פה גופים שהמועצה רואה חשיבות רבה בפעילותם. לדחות את נושא התמיכות עלול להוביל את אותן עמותות למקום לא טוב.

אייל: נכון שאנו עדיין תחת חרב מאיימת מוועדות הגבולות וחלוקת הכנסות מבחינה תקציבית. בהחלט מדובר בסכומים לא קטנים שמתחילים משמונה מלש"ח לשנה. כשבדקנו מה המשמעות לשנים הבאות, מצאנו שככל שנעלה, נטרח ונפתח את אזורי התעשייה - על כל מיליון ₪ הכנסות, נקבל 300 אלש"ח בלבד.

עודד: קיבלנו החלטה על תקציב תמיכות. לכל נושא תמיכה נקבע סעיף תקציבי מסוים. החלטה לשנות את תקציב התמיכות צריכה לעמוד במבחן הסבירות.

שי: מדובר על קיצוץ אפשרי של 18 מלש"ח. זה קריטי ולא נכון להסתכל כך על הדברים.

ישראל: ההצעה שלי לדחות ולחשוב מחדש על הקריטריונים.

עודד: לא ניתן לעשות זאת. הקריטריונים לשנת 2022 אושרו ופורסמו ועל בסיסן הוגשו הבקשות.

שיר: האם יש דרך חוקית לשנות את הסל הכללי?

עודד: אפשר בדרך של שינוי התקציב. ניתן לשנות את התקציב ולהקטין את ההוצאה על תמיכות.

אבי: כולנו נבחרי ציבור ונמצאים פה למענו. הייתה ישיבה שבה הוחלט על חלוקת התקציב. אפשר ללמוד לשנה הבאה, אך לשנה זאת צריך להשאיר את המצב כפי שהוא.

רינת: היום התמונה בהחלט שונה, אך אנו עומדים מול עמותות שהגישו בקשות בהתאם לתבחינים שנקבעו וממתינות לתשובות מאתנו.

אייל: הוועדה המליצה, בסוף ההנהלה והמליאה צריכות לאשר. חברי ההנהלה רוצים שנעשה חשיבה מחודשת. אנו נחזיר את הנושא לדיון בוועדת התקציב ובוועדת התמיכות עם דגש על הנושא התקציבי, בשים לב לחשש מקיצוץ תקציבי על ידי משרד הפנים.

החלטה:
הוחלט, בהתאם להצעת ראש המועצה, לא להכניס את הנושא לסדר היום במליאה הקרובה ולהחזיר את הנושא לדיון בוועדות, טרם העלאתו מול חברי המליאה.

 

 1. דוח ביקורת משרות כ"א במועצה- מציג: אלי יהודה, מבקר המועצה.

דוח זה מהווה המשך לדוח הביקורת בנושא המבנה הארגוני שעסק, בין היתר, בהליך הראוי לגיוס כ"א על בסיס מבנה והגדרות תפקיד.

בדוח זה נבחנו היקפי משרות כוח האדם במועצה, בתקופה שבין השנים 2016-2020.

נערכה השוואה לנתוני משרות בכלל המועצות האזוריות והשוואה לנתוני מועצות אזוריות דומות (על פי נתוני משרד הפנים).

הדוח מבדיל בין נתוני משרות ייעודיות ומשרות מוניציפאליות אחרות.

עיקרי הממצאים

 • גידול בהיקפי משרות כוח אדם הן ייעודיות והן מוניציפאליות לתקופה שנדגמה בשיעור של 4-5% לשנה. שיעור זה גבוה משיעור הגידול באוכלוסייה, שעומד בממוצע על כ- 1.5%. מאידך, שיעור זה דומה לשיעור הגידול בתקציב הרגיל.
 • בתקופה שנדגמה נוספו 17.1 משרות מוניציפאליות, גידול של 21%, ו- 71 משרות ייעודיות גידול של 20%.  מרבית המשרות שנוספו הן משרות ייעודיות בחינוך ורווחה.
 • שיעורי המשרות המוניציפאליות, בשנים שנדגמו, נשארו דומים (כ- 18% מסך המשרות).
 • עלות משרה ממוצעת בשנת 2020 (192 אלש"ח) משקפת גידול בשיעור 5.5% ביחס לשנת 2016. שיעור זה נמוך משיעור עליית השכר הממוצע.
 • שיעור ההוצאה לשכר עבודה, בתקופה שנדגמה, נמצא יציב ועמד על 28% מסך הוצאות המועצה. מרבית הוצאות המועצה שמשו לשירות התושבים.
 • שיעור עלות שכר עבודה ממוצע לתושב בתקופה (2,352 ₪) עמד אף הוא על 28% מהיקף ההוצאה הממוצעת לתושב (8,333 ₪). מרבית ההוצאה שמשה לפעילות.
 • היחס בין כמות תושבים למשרה, במהלך השנים שנדגמו, נמצא במגמת קיטון. היחס בשנת 2019 עמד על 1 משרה לכל 76 תושבים.
 • גביית ממוצעת של ארנונה למגורים לתושב בתקופה הסתכם ל 1,350 ₪. סכום זה מהווה שיעור של 16% מסך ההוצאה הממוצעת לתושב (8,333 ₪/לתושב). מרבית ההוצאה לתושב מתקבלת ממקורות המועצה האחרים. 
 • עלות שכר עבודה ממוצעת/לתושב לתקופה (2,352 ₪/לתושב) מהווה 28% מסך ההוצאה לתושב. מרבית ההוצאה לתושב שמשה לפעילות.

תמצית תגובת מנכ"ל

 • העלייה במספר המשרות עומדת ביחס ישר לגידול התקציבי, המשקף הרחבת שירותים לתושבים.
 • שיעור הוצאה לשכר מהתקציב נשאר דומה בשנים שנדגמו.
 • עיקר עליית השכר בשנים 2016-2017 נגרמה מעלייה משמעותית בשכר המינימום.
 • חלק מהעובדים המוניציפאליים שנקלטו, החליפו עובדים שהועסקו בחשבונית, שעלות העסקתם יקרה יותר.
 • מהשוואה בין המועצה למועצות דומות, נמצא כי המועצה יעילה וחסכונית יותר במרבית הפרמטרים שנבדקו.
 • כל משרה מוניציפאלית משרתת בממוצע 556 תושבים - יחס גבוה ביחס למועצות אחרות.
 • לוודא, כי קליטת עובדים, הן ייעודיות והן מוניציפאליות, תבוצע בהתאם להגדרת יעדי המועצה בתכנית העבודה שלה ותקציבה.
 • השלמת המבנה הארגוני והגדרת תפקידי העובדים יובילו לקליטת עובדים מבוקרת וראויה.
 • לערוך נוהל שיסדיר את אופן גיוס וקליטת עובדים שיכלול, בין היתר, תכנון מקדים, חובת הנמקה לנחיצות משרה והצגת בחינה של תועלת מול עלות.
 • יש לבחון גיוס עובדים למשרות ייעודיות, במקרים בהם לא קיימת חובה להעסקתם. בין היתר, על פי תרומת המשרה לתושבים בהשוואה לעלותה. 
 • לדעת הביקורת, הליך לפיתוח מקצועי של העובדים, שמובילה המנכ"ל, יסייע להתייעלות עבודת המועצה.

הטיפול שנעשה

 • נערך טופס ייעודי פנימי 'בקשה לאיוש משרה קבועה/זמנית'. בטופס נדרש המנהל לנמק את הצורך במשרה. נדרשת חתימת ראש המועצה לגבי משרות חדשות וכן, אישור מנכ"ל וגזבר.

המלצות הוועדה לענייני ביקורת

 • הדוח נדון בישיבת הוועדה ביום 16/3/2022.
 • הוועדה ממליצה, כי כל הוספה של משרת כ"א מוניציפאלית תלווה תחילה בתכנון קפדני מקדים שיכלול, בין היתר, הגדרת תפקיד ואפיון המטלות הנדרשות וכן, בחינה ראויה של נחיצות המשרה.   

החלטה:
אושר להעלות לסדר היום במליאה את דוח הביקורת של משרות כ"א במועצה.

 

 1. דוח המפורט של משרד הפנים וניתוח הדוח הכספי המבוקר לשנת 2020 - מציג: אלי יהודה, מבקר המועצה
 • שנת 2020 הסתיימה בעודף של כ- 308 אלפי ש"ח בתקציב הרגיל.
 • התקציב הבלתי רגיל נסגר ביתרת גרעון זמנית בסך של 3,973 אלפי ₪.
 • יצוין, כי השקעות התקציב הבלתי רגיל באות לידי ביטוי בהיקף נכסי המועצה (גנים, בתי ספר ושאר מבני ציבור שנבנו) לרווחת התושבים.
 • הגרעון הנצבר בתקציב הרגיל ובתב"רים שהסתיימו (כ-15.4 מיליון ₪) ביחס להכנסות, עמד על 3.86%. קיטון של 0.45% ביחס לשנה קודמת.
 • שיעור ארנונה למגורים 44% וארנונה אחרת 56% (שנה קודמת 40%:60%).
 • שיעור הכנסות עצמיות מסך התקציב עמד על כ- 60%.
 • עומס המלוות הכולל (כ- 77.9 מיליון ₪)  ביחס להכנסות עומד על 19.5%. קיטון של 2.66% ביחס לשנה קודמת.
 • שיעור גביית ארנונה למגורים ואחרת מהשוטף, עמד על כ- 95%.
 • הוצאה ממוצעת לנפש עמדה על 9,448 ₪, גידול של 731 ₪ ביחס לשנה קודמת (כ- 8.4%).

ממצאי הדוח הוצגו בפני ראש המועצה והועברו לטיפול של בעלי התפקידים האחראיים לטיפול בתיקון הליקויים הנדרשים.

הוועדה לענייני ביקורת במועצה בישיבתה מיום 16/3/2022, דנה בממצאי הדוח ובהתייחסות המועצה.

המלצת הוועדה:
במטרה לצמצם את החריגות התקציביות בתב"רים, הוועדה ממליצה להקפיד על תכנון מפורט לפני יציאה לביצוע תב"ר שיכלול, בין היתר, סיורים בשטח הביצוע.

החלטה:
אושר להעלות לסדר היום במליאה את נושא הדוח המפורט של משרד הפנים וניתוח הדוח הכספי המבוקר לשנת 2020.

 

 1. בחירת חברי ועדת הביקורת של הוועד המקומי- שמשית. מציג: אלי יהודה, מבקר המועצה

מבקשים לאשר כחברי את ועדת הביקורת בשמשית את:
גלית יוסף, רוית בר שלמה, יעקב פורטנוי ויעקב זקר.

 • חבר ההנהלה אורי קירי יצא מאולם המליאה ולא לקח חלק בדיון בנושא.

החלטה:
אושר להעלות לסדר היום במליאה את נושא בחירת חברי ועדת הביקורת של הוועד המקומי בשמשית.

 1. אלון הגליל - תכנון מחדש ל-37 יח"ד- מציג: דובי ויינגרטן, מהנדס המועצה

אלון הגליל הנו ישוב קהילתי, ללא חזקה על הקרקע ולפיכך, אינו יכול להיות מגיש התכנית. בשנת 2009 אושרה תב"ע להרחבת היישוב (ג/15286), לאחר שנים של עבודה מאומצת לפיתוח היישוב. התכנית המאושרת קבעה תמהיל מגרשים וכן, שני תאי שטח בתכנון מתארי.

מזה כשלוש שנים, מתקדם הליך של תכנון תב"ע מפורטת, בסיוע משרד השיכון לרה-תכנון מגרשים באלון הגליל כך שמגרשים שאושרו בתכנית.

התכנית המוצעת, 254-0894063 מציעה הקמת שכונה חדשה בישוב אלון הגליל הכוללת 37 יח"ד, בצפיפות 4 יח"ד לדונם, ע"י רה-תכנון שטחי מגורים לא ממומשים ושטחים פתוחים.

השכונה ממוקמת באיזור לא מפותח בצפון היישוב, בסמוך לכניסה ליישוב ולשטחי ספורט קיימים. באיזור זה שני מגרשי מגורים מאושרים על פי תוכנית ג/15286 (יעוד מגורים ב'), בהם סה"כ 30 יח"ד מאושרות בצפיפות 3 יח"ד לדונם. בנוסף, אותרו באזורים הוותיקים של היישוב שטחי מגורים אשר לא מומשו מסיבות שונות, בהם סה"כ 7 יח"ד מאושרות בצפיפות ממוצעת של כ- 1.2 יח"ד לדונם. באזורים אלה, שונה היעוד ממגורים לשצ"פ בהתאם לקיים בשטח, ויחידות הדיור המאושרות מוקמו מחדש בשכונה החדשה. התוכנית מציעה בניית מבנים דו משפחתיים (למעט במגרש אחד) על ידי בניית מבנים צמודים זה לזה בכל צמד מגרשים. כמו כן, תוכננו שטחי הספורט, הדרכים והשטחים הפתוחים באיזור השכונה, בהתייחס למצב הקיים ותוואי השטח. תכנון השכונה החדשה נעשה בתיאום עם תוכנית המקודמת על ידי אחרים וכוללת מגרשי מגורים (השלמת נחלות) הנשענים על המשך הדרך המוצעת.

השינויים המבוקשים הם:

 • רה-תכנון שטחי מגורים, שטחים פתוחים ושטחי ספורט מאושרים
 • תכנון שכונה חדשה ל- 37 יח"ד מאושרות אשר לא מומשו
 • מתן הוראות נופיות
 • מתן הוראות וזכויות בניה

אודה לקבלת החלטת המליאה כי התכנית מאושרת מבחינתה וכן שהמועצה הינה מגישת התכנית.

החלטה:
אושר להעלות לסדר היום במליאה את נושא אלון הגליל - תכנון מחדש ל-37 יח"ד.

 

 1. אישור שכר הדוברת - שירה לוין 55% משכר מנכ"ל - מציגה: רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה

במליאה מיום 26.12.2021 אישרתם מנעד חדש לשכרה של דוברת המועצה, מתוך תפיסה כי דוברים יכולים לקבל עד 70% משכר מנכ"ל, עקב תפקידם המוגדר כתפקיד המחייב זמינות גבוהה במועדים שאינם שגרתיים.
עם שליחת החומר למשרד הפנים, הובהר לנו כי משרת דובר שקולה, ללא קשר לאחוזי השכר המאושרים, למשרת מנהל אגף ועל כן, אינה זכאית לתשלום עבור שעות נוספות. המשרד הציע לנו לשקלל את השעות הנוספות באחוזי השכר ועל כן, אנו מביאים את הבקשה בשנית ומבקשים לקבוע לדוברת שכר של 55% משכר מנכ"ל. העלות למועצה תהיה זהה לאישורכם הקודם.

החלטה:
אושר להעלות לסדר היום במליאה את נושא אישור שכרה של דוברת המועצה, שירה לוין, לשיעור 55% משכר מנכ"ל.

 

 1. אישור שכר למנהל אגף התפעול, אלון טל - 55% משכר מנכ"ל - מציגה: רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה

במליאה האחרונה, אושר על ידכם המבנה הארגוני הכולל בתוכו אגף תפעול. הקמת אגף תפעול מהווה נדבך משמעותי בסדר הארגוני ובמתן מענה לשליטה תפעולית בתחומי ליבה, כגון: תחבורה, מחשוב וכיוצא בזאת. לאחר אישור משרד הפנים להקמת האגף יצאנו במכרז לאיוש משרת מנהל אגף.
בתאריך 13.3.2022, ועדת הבחינה בחרה את המועמד אלון טל. אלון יכנס לתפקידו בתאריך 14.3.2022. 
אבקשכם לאשר לאלון טל, חוזה אישי בשכר של 55% משכר מנכ"ל(18,500 ₪ ברוטו בחודש).

החלטה:
אושר להעלות לסדר היום במליאה את נושא אישור השכר למנהל אגף התפעול, אלון טל, לשיעור 55% משכר מנכ"ל

 

 1. אישור שמות רחובות ק. מרחביה - מציגה: רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה

הקיבוץ מבקש לאשר את השמות הבאים:
ארז, ערבה, התמר, האלה, תאנה, אשל, זית, דרך האורן, משעול הברוש, משעול הצפצפה, דרך החרוב, משעול הדקל, משעול הרימון, משעול כליל החורש, דרך הפיקוס, דרך האקליפטוס, דרך הפקאן.

 

החלטה:
אושר להעלות לסדר היום במליאה את נושא אישור שמות הרחובות בקיבוץ מרחביה.

 

 1. אישור שמות רחובות בהושעיה - מציגה: רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה.

בישיבת הוועד המקומי מתאריך 1.2.2022 אושרו שמות הרחובות הבאים:
בדולח, גן – אור, גדיד, גני טל, מורג, שירת הים, פאת השדה, קטיף, דוגית, כפר דרום, נצר חזני, נצרים.

היישוב מבקש לאשר את שמות הרחובות.

 

החלטה:
אושר להעלות לסדר היום במליאה את נושא אישור שמות הרחובות בהושעיה.

 

 1. סגירת תב"רים - מציג: שגיא וייץ, גזבר המועצה

לעיתים, יש צורך בסגירת תב"רים אשר פעילותם הסתיימה. במקרים כאלה נדרשת אישורם של חברי ההנהלה והמליאה. על כן, סגירת התב"רים מובאת לאישורכם, בעקבות סיום הפעילות בהם ומשום שהעבודות הסתיימו ואין צפי לתקבולים נוספים בתב"רים אלה.

 •        מכיוון שהמסמך אינו מונגש, נמצא במועצה וניתן לראותו, במידת הצורך.

 

החלטה:
אושר להעלות לסדר היום במליאה את נושא סגירת התברים.

 

 1. תב"רים – מציג: שגיא וייץ, גזבר המועצה

שגיא הציג את התב"רים לאישור.

 • מכיוון שהמסמך אינו מונגש, נמצא במועצה וניתן לראותו, במידת הצורך.

 

החלטה:
אושר להעלות לסדר היום במליאה את נושא התב"רים.

רשמה: חן כהן