The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

דיווחי ראש המועצה

 1. אישור פרוטוקול מליאה מס' 27
 2. העברת רישיון אספקת מים מהמועצה לחברת יובלי העמק
 3. דוח הביקורת בנושאים: מבנה ארגוני, נהלי עבודה ואמנת שירות
 4. ממצאי ביקורת מישובים ודוחות ביקורת על התנהלות הוועד המקומי ביישובים: אחוזת ברק, ציפורי וקיבוץ מרחביה
 5. אישור ומינוי מועמדות לוועדת ביקורת בחנתון
 6. אישור שכר לממונה חירום ובטחון במנעד 40%-50%  משכר מנכ"ל
 7. בית הספר 'עמקים תבור' הורים - שינוי מורשה חתימה
 8. מתן ערבות מועצה להלוואה לוועד המקומי ציפורי
 9. תיקון ועדכון של מס' תקציבי ועדים
 10. תב"רים 
 11. שונות