The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

דיווחי ראש המועצה

 1. אישור פרוטוקול מליאה מס' 26
 2. הצגת מנכ"לית עמותת הספורט כחול לבן – דנה גתוע טרטצקי
 3. הצגת אולמות ספורט - מצ"ב  
 4. הרכב ועדת הבחינה לאיוש תפקיד מהנדס המועצה 
 5. אישור תקציב ועדים מקומיים לשנת 2022 (מצ"ב)
 6. אישור מודל האצלת סמכויות לוועדים המקומיים (מצ"ב)
 7. אישור עדכון תקציב המועצה לשנת 2021 
 8. אישור תקציב המועצה לשנת 2022 (מצ"ב)
 9. חוק עזר אשפה עודפת 
 10. אישור אגף תפעול במבנה הארגוני של המועצה
 11. אישור חוזה אישי לשכר בגובה 45%- 55% משכר מנכ"ל - דוברת המועצה
 12. תיקון הכרזה על חלק מגן לאומי ציפורי לחוות סוסים במושב ציפורי 
 13. עדכון פרוטוקול חשבון בנק בית ספר אלרואאה, הצטרפות לפעילות דרך האינטרנט חשבון הורים וחשבון רשות 
 14. אישור מסגרת חח"ד (חשבון חוזר דביטורי) 2022 – מסגרת אשראי (מצ"ב)
 15. אישור הדו"ח הכספי של עמותת כחול לבן לשנת 2020 
 16. תב"רים 
 17. שונות