The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

דיווחי ראש המועצה

  1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
  2. הצגת מחלקת דוברות 
  3. הצגת פעילות אופק לתעסוקה (מעברים בעמק)
  4. דוח ועדת הביקורת של הועד המקומי בלפוריה  לשנת 2019 ומסמך הנחיות
  5. מועמדות לוועדת ביקורת באחוזת ברק
  6. בחירת מועמדים לועדת ביקורת בבית לחם הגלילית
  7. אישור גמול ליו"ר ועדת ערר לפי חוזר מנכ"ל 5/2012
  8. תב"רים
  9. שונות

נספח א': היוגב - תכנית כללית 1-1-20