The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1. מינהל הכנסות – הצגת הפעילות

2. אישור פרוטוקול קודם מיום 25 דצמבר 2016

3. ממונה גבייה – אישור נוסח נדרש על ידי משרד הפנים

4. בקשת ועד מקומי שדה יעקב להלוואה

5. תב"רים

6. שונות