The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

דיווחי ראש המועצה

 1. אישור פרוטוקול קודם – ישיבת מליאה מס' 24
 2. הרכב ועדת הבחינה לאיוש תפקיד מהנדס המועצה
 3. הצגת פעילותו של אגף קהילה ורווחה
 4. דוח הביקורת – ועדות המועצה
 5. דוח הביקורת - פחת מי שתייה
 6. דוח הביקורת- מעקב ביצוע תב"רים
 7. דוח הביקורת- ניתוח דוח כספי מבוקר 2019 
 8. בחירת מועמדים לוועדת ביקורת- אחוזת ברק- יולי 2021
 9. בחירת מועמדים לוועדת ביקורת- שדה יעקב
 10. העברת מחלקת תיירות מהמועצה לחכ"ל
 11. אישור  מורשה חתימה חשבון הורים – ביה"ס עמק יזרעאל
 12. שינוי מורשה חתימה ביה"ס מקיף הרדוף 
 13. תב"רים 
 14. שונות

נספחים:
נספח א' - תב"רים