The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

דיווחי ראש המועצה

 1. אישור פרוטוקולים מישיבות מליאה 22+23.
 2. הצגת חברת המליאה טטיאנה בונצ'וק, מקיבוץ גניגר והצהרת אמונים.
 3. הצגת חבר המליאה תומר רגב, מהיישוב גבעת אלה והצהרת אמונים.
 4. הצגת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב.
 5. הגדרת תפקיד 'מנהלת מחלקת תפעול ואדמיניסטרציה' באגף החינוך והחינוך החברתי ואישור חוזה אישי לתפקיד זה בשכר 30 - 40 אחוז משכר מנכ"ל. 
 6. עדכון תקציב המועצה לשנת 2021.
 7. דיון בדו"ח על מצב התאגידים העירוניים לשנת 2020 המוגש למועצה.
 8. אישור התבחינים למתן תמיכות לשנת 2022.
 9. אישור חוזה אישי לכליל כנעני בשכר 30 - 40 אחוז משכר מנכ"ל.
 10. אסנת דוד, מנהלת מחלקת הנוער - אישור הסכם אישי בשכר 30-40 אחוז משכר מנכ"ל.
 11. דירקטוריון עמותת 'כחול לבן' - שינוי בהרכב הנציגים מקרב עובדי המועצה – רינת זונשיין תצטרף במקום לילך כהני.
 12. דירקטוריון 'יזרעאל עפולה' - שינוי בהרכב הנציגים מקרב עובדי המועצה - לילך כהני תצטרף במקום רינת זונשיין.
 13. דירקטוריון 'שגיא 2000' - שינוי בהרכב הנציגים מקרב נבחרי הציבור – טטיאנה בונצ'וק תצטרף במקום  ערן ברבי.
 14. אישורר מחליף בהרכב המועצה הדתית לאמיר אורן ז"ל- אלי לוין ממושב נהלל ואישרור הרכב המועצה הדתית מפרוטוקול מליאה מס' 16 2020.
 15. בקשה לרישום רחובות חדשים בקיבוץ מרחביה.
 16. אישור מועמדים לוועדת ביקורת ברמת דוד, כפר יהושע וגבעת אלה.
 17. שינוי מורשי חתימה בבית הספר עמק יזרעאל - גניגר, יחד- גבעת אלה, מרומי שדה - אחוזת ברק, העמק - יפעת (בית ספר חדש).
 18. פתיחת חשבון בנק ואישור מורשה חתימה – בית הספר לחינוך מיוחד, 'העמק' ביפעת.
 19. תבר"ים (מצ"ב).
 20. שונות.

נספחים:
נספח א' - תבחינים למתן תמיכות 2022
נספח ג' - תב"רים