The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

דיווחי ראש המועצה

 1. אישור פרוטוקול מליאה מס' 23.
 2. צו מיסים לשנת 2022 כולל שיעור העלאה 1.92% - העלאה בהתאם להוראות משרד הפנים. 
 3. בקשה לאישור חריג- אלון הגליל – העברת גוש 17578, חלקה 12 מגרש 201, גוש 17578 חלקות 13-14  לאזור ח' בצו המיסים של המועצה.
 4. הנחות מארנונה לשנת 2022.
 5. אישור מיסי ועדים- ריכוז תעריפי ארנונה למגורים ומודל תפעול. 
 6. דוח ביקורת בנושא קופות קטנות במזומן. 
 7. דוח הביקורת הפנימית לשנת 2020 
 8. בחירת חברי ועדת ביקורת בישוב תמרת.
 9. אישור שמות רחובות - בית שערים.
 10. בקשה לקביעת שמות רחובות באזה"ת שגיא 2000.
 11. שינויים בתקציב לשנת 2021 עבור עין דור וגבעת אלה.
 12. שינוי מדיניות ההשקעות של המועצה.
 13. בקשה לפטור מארנונה מדרשת חנתון.
 14. תב"רים – מציג: שגיא וייץ, גזבר המועצה.
 15. הצגת פעילות הוועדה למניעת אלימות ושימוש בסמים.
 16. שונות.