The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

דיווחי ראש המועצה

דיווחי קורונה – אבי סמוביץ'

 1. אישור פרוטוקול מליאה מס' 20
 2. הצהרת אמונים חבר מליאה איתמר זליגמן מהישוב הרדוף
 3. אישור להתקשרות עם זכיין של משרד הביטחון ללא מכרז – אספלט אלפא בע"מ
 4. אשרור כלל הנושאים שאושרו בישיבות המליאה שיתקיימו במתכונת  ZOOM- מציגה: רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה
 5. אישור תמיכות 2021- מציג: שגיא וייץ, גזבר המועצה
 6. אישור וועד מנהל ואסיפה כללית עמותת כחול לבן - מציגה: רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה
 7. אישור מנהל/ת  אגף מש"א/הון אנושי - מציגה: רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה
 8. דו"ח ביקורת בנושא סידור ורישום עבודה- אוטובוסים צהובים- מציג: אלי יהודה, מבקר המועצה
 9. עיקרי ממצאים מדוחות ביקורת ביישובים לשנת 2019 - מציג: אלי יהודה, מבקר המועצה
 10. מועמדים לוועדת ביקורת – קיבוץ הסוללים- מציג: אלי יהודה, מבקר המועצה
 11. שינוי מורשה חתימה נציגת הורים בבי"ס שגיא בשריד - מציג: שגיא וייץ, גזבר המועצה
 12. הארכת שירות – חיה רביב, מנהלת השרות הפסיכולוגי חינוכי- מציגה: רינת זונשיין, מנכ"ל
 13. האצלת סמכויות ו/או אישור תקציב לישובים שטרם הושלם בהם הליך מינוי ועד מקומי, בית זייד - ממציג: שגיא וייץ, גזבר המועצה
 14. תב"רים – מציג: שגיא וייץ, גזבר המועצה
 15. שונות

נספח א': דו"ח ביקורת בנושא סידור ורישום עבודה - אוטובוסים צהובים

נספח ב': עיקרי ממצאים מדוח"ות ביקורת לשנת 2019 ישובים

נספח ג': תבחינים לתמיכות 2021

נספח ד': תמיכות 2021 - תמצית

נספח ה': תבר"ים