The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד
סדר היום:

דיווחי ראש המועצה
דיווחי קורונה – אבי סמוביץ, סגן ראש המועצה
הצגת תכניות העבודה מקושרות תקציב לשנת 2021 – רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה.
1 . אישור פרוטוקול ישיבה קודמת (28.12.2020)
2 . הצגת פעילות אגף הנדסה 
3 . אישור שכר בכירים 30%-40% משכר מנכ"ל – מנהל מחלקת תשתיות (מיכאל לשצ'ינסקי)
4 . הצגת פעילות האשכולות האזוריים 
5 . דו"ח מבקר המדינה בנושא איכות מי השתייה
6 . דוח ביקורת בנושא דוח בחירת ספקים בהתקשרויות בהיקף כספי המחייב מכרז 
7 . ועדת ערר – אישור חברים (עו"ד פנחס מיכאל אור וחיים טל)
8 . הסכם חלוקת הכנסות ושינוי גבולות מוניציפליים עם עיריית עפולה
9 . תיקון לחוק העזר טיפול בפסולת, התש"ף 2020 
10 . הארכת שירות מהנדס המועצה בשנה נוספת 
11 . אישור התחברות לאתר אינטרנט של בנק הדואר
12 . עדי – אישור שמות רחובות: גפן ואלה
13 . תב"רים
14 . שונות

פרוטוקול מליאה מספר 20 מיום 14 פברואר 2021

נספח א' - מצגת פעילות אגף הנדסה

נספח ב' - מצגת פעילות האשכולות

נספח ג' - דו"ח מבקר המדינה פעולות הרשויות המקומיות וספקי המים להבטחת איכות מי השתייה

נספח ד' - דוח ביקורת בנושא בחירת ספקים בהתקשרויות, בהיקף כספי המחייב מכרז

נספח ה' - תב"ר לאישור מליאה פברואר 2021