The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

דיווחי ראש המועצה
דיווחי קורונה – אבי סמוביץ

 1. הצגת פעילות אגף החינוך 
 2. שכונת כדורעף קיבוץ שריד - שינוי תב"ע בסמכות מקומית (הארכת דרך קיימת) לטובת הסדרת גישה למגרשים פנימיים בשכונה
 3. הסדרת תב"ע למט"ש דברת עבור התאגידים: מוא"ז עמק יזרעאל/יובלי העמק, כפרי גליל תחתון והרי נצרת
 4. תקנון עמותת כחול לבן בסימון שינויים לאחר קבלת הערות רשם העמותות ומשרד הפנים 
 5. תקציב מועצה לשנת 2021
 6. תקציבי ועדים מקומיים לשנת 2021 
 7. האצלת סמכויות לוועדים מקומיים לשנת 2021 
 8. אישור גיוס מנהל/ת אגף משאבי אנוש בשכר בכירים - נדחה לישיבת המליאה הבאה
 9. מכרז (22.2020) קירוי סולארי בקשה להתקשרות ללא מכרז בהתאם לסעיף  22 ח' לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות /מועצות אזוריות
 10. מסגרת חח"ד (חשבון חוזר דֶבִּיטוֹרִי) 2021 – מסגרת אשראי 
 11. שינוי מורשה חתימה חשבון הורים בי"ס רעים שמשית 
 12. עדי, אישור שם רחוב (סביון)
 13. ועדות ביקורת לוועד מקומי: אלונים, יפעת 
 14. ועדת ערר – הארכת כהונה ליו"ר אילנה מירז עזר 
 15. תב"רים 
 16. תב"רים לסגירה 
 17. שונות

פרוטוקול מליאה מספר 19 מיום 28 דצמבר 2020
נספח א': מצגת אגף החינוך
נספח ב': תקציב המועצה לשנת 2020
נספח ג': תקציבי ועדים מקומיים לשנת 2021
נספח ד': האצלת סצכויות לשנת 2021
נספח ה': תקנון עמותת כחול לבן - בסימון השינויים הנדרשים ממשרד הפנים
נספח ו': תב"רים
נספח ז': תב"רים לסגירה