The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

סדר היום:
עדכוני ראש המועצה
עדכוני קורונה
קמינים
(רחלה בן חורין, מירה גלס)

 1. אישור פרוטוקול קודם מיום 13 ספטמבר 2020
 2. הצגת פעילות מחלקת רישוי וקידום, מדיניות רישוי עסקים והמפרט האחיד לרישוי ברשות
 3. דוח ביקורת מבקר המדינה – שימוש ברשתות חברתיות
 4. דוח ביקורת בנושא הגנת הפרטיות ואבטחת מידע
 5. בחירת חברי ועדת ביקורת ועד מקומי כפר ברוך, מזרע, ציפורי
 6. האצלת סמכות למנכ"ל המועצה להגשת בקשה להנפקת כרטיס חכם
 7. דירקטוריון יובלי העמק – אבי סמוביץ במקום איריס גרומן (נבחר ציבור)
 8. מורשה חתימה בי"ס שדה יעקב חשבון רשות, חשבון הורים
 9. מורשה חתימה בי"ס יסודי נהלל חשבון רשות, חשבון הורים
 10. מורשה חתימה בי"ס אופקים חשבון רשות, חשבון הורים
 11. מכרז 7/2020 פינוי אשפה משולב - בקשת חברת ע.י.ר להשתחרר מהחוזה לפינוי פחים כתומים
 12. תב"רים
 13. שונות

פרוטוקול מליאה מספר 18 מיום 08 נובמבר 2020
נספח א' - קמינים
נספח ב': חוות יועץ משפטי של הוועדה לתכנון ובנייה לנושא הנחיות מרחביות

נספח ג': מחלקת רישוי וקידום עסקים - מדיניות
נספח ד': מחלקת רישוי וקידום עסקים - מפרט אחיד
נספח ה': תב"רים
נספח ו': דו"ח מבקר המדינה בנושא רשתות חברתיות
נספח ז': דו"ח ביקורת בנושא הגנת הפרטיות ואבטחת מידע
נספח ח': מכרז 7/2020 מכתב לחברי המליאה