The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:
ברכות לשנה החדשה
דיווחי ראש המועצה
דיווחי קורונה – אבי סמוביץ
תשתיות תחבורתיות בעמק 

 1. אישור פרוטוקול קודם מיום 09 אוגוסט 2020
 2. בקשה להוספת שני נושאים לסדר היום:
 • מתן הערבות לנתיבי גז הטבעי לישראל על סך 150,000 ₪ עבור פרויקט הקמת קו מאסף ביוב לתמרת.
 • אישור הרכב ועדה לבקשות עובד ב 100% משרה לעבודה נוספת.
 1. הצהרת אמונים – אייל ברש (נציג במליאה מטעם בית לחם הגלילית)
 2. עדכון תקציב מועצה לשנת 2020
 3. חוק עזר פינוי אשפה
 4. בקשת 2 עובדות לעבודה נוספת
 5. שמות רחובות מושב בית לחם הגלילית
 6. אישור מורשה חתימה חשבון רשות, בית ספר שדה יעקב
 7. אישור מורשה חתימה חשבון הורים, בית ספר שדה יעקב
 8. אישור מורשה חתימה חשבון רשות, בית ספר אופקים
 9. אישור מורשה חתימה חשבון הורים, בית ספר אופקים
 10. תב"רים
 11. שונות

פרוטוקול מליאה מספר 17 מיום 13 ספטמבר 2020
נספח א': מצגת קורונה (באתר המועצה המידע מתעדכן בכל יום)
נספח ב': תשתיות תחבורתיות בעמק
נספח ג': עדכון תקציב מועצה לשנת 2020
נספח ד': חוק עזר פינוי אשפה
נספח ה': תב"רים