The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

דיווחי ראש המועצה

עדכון מהנדס המועצה – הרכבת הקלה

 1. אישור פרוטוקול קודם מיום 28 יוני 2020
 2. דו"ח הביקורת הפנימית ודו"ח ממונה על תלונות הציבור לשנת 2019
 3. ועדת ביקורת ועד מקומי נהלל
 4. דו"ח כספי תאגיד עירוני – עמותת אופק לתעסוקה – דיווח
 5. אישור תבחינים וועדת תמיכות לשנת 2021
 6. עדכון תקציב ועד מקומי עין דור לשנת 2020
 7. ערבות מועצה לוועד מקומי הרדוף – בניית גן ילדים
 8. הארכת שירות לעובד (2 סייעות)
 9. אישור שכר בכירים –מנהלת מחלקת בינוי
 10. דירקטורים – הארכת כהונה לנציגי ציבור שסיימו כהונה 3 שנים
 11. דירקטוריון שגיא 2000
 12. דירקטוריון עמותת אופק לתעסוקה – אישור עובד רשות (לי יהב במקום אתי גפן)
 13. הרכב מועצה דתית
 14. שינוי מורשה חתימה בי"ס רעים שמשית – חשבון הורים
 15. שינוי מורשה חתימה בי"ס רעים שמשית – חשבון רשות
 16. קרן סיוע לנפגעי הקורונה – ערבות הדדית
 17. מכרז פומבי 07.2020, פינוי אשפה משולב - פינוי פסולת למיחזור - מציע יחיד
 18. שדה יעקב - להרחבה במסגרת מימוש החלטה 1445 של רמ"י – לאיוש וחלף נחלות
 19. שדה יעקב - תכנית להסדרת גבולות בין הנחלות לצורך רישום תצ"ר
 20. תב"רים


פרוטוקול מליאה מספר 16 מיום 09 אוגוסט 2020
נספח א': הרכבת הקלה
נספח ב': עיקרי הדו"חות, הערות ראש המועצה לדו"ח הביקורת לשנת 2019
נספח ג': אופק לתעסוקה - דו"ח כספי לשנת 2019
נספח ד': תבחינים לתמיכות המועצה לשנת 2021
נספח ה': שדה יעקב, תשריט תכנית לאיוש וחלף נחלות
נספח ו': שדה יעקב, תשריט תכנית הסדרת גבולות בין הנחלות לצורך רישום תצ"ר
נספח ז': תב"רים