The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:
דיווחי ראש המועצה

 1. הוספת 2 נושאים לסדר היום (תיקון תקנון עמותת הספורט כחול לבן, הסדרת תב"ע תחנת שאיבה כפר יהושע)
 2. היכרות עם יפתח גיא – מנהל אגף החינוך
 3. הצגת המסע החינוכי
 4. אישור פרוטוקולים קודמים
 5. שינוי תקנון יובלי העמק
 6. הסדרת תכנית מפורטת תחנת שאיבה כפר יהושע (יובלי העמק)
 7. תמיכות מועצה לשנת 2020 – עדכון
 8. עומס מלוות מועצה - עדכון
 9. צו מיסים מועצה לשנת 2021
 10. צו מיסים ועדים מקומיים לשנת 2021
 11. הנחות ארנונה מועצה לשנת 2021
 12. הצגת דוחות שנתיים תאגידים עירוניים לשנת 2019 – דיווח
  החברה הכלכלית, יובלי העמק, יזרעאל עפולה, שגיא 2000
 13. אישרור ועדת רכש ובלאי, ועדת התקשרויות
 14. ערבות מועצה לוועד מקומי שדה יעקב
 15. מתן הנחה למוסד מתנדב לשירות הציבור: בקשה של מסאחה - מרחב בע"מ (חל"צ), ששוכרים מבנה בשטח של 213 מ"ר בסוועאד חמירה.
 16. ועדות ביקורת לוועדים מקומיים: שמשית, הרדוף
 17. תיקון תקנון עמותת הספורט כחול לבן
 18. תב"רים

מצ"ב:
פרוטוקול מליאה מספר 15 
נספח א': תקנון יובלי העמק
נספח ב': עומס מלוות מועצה
נספח ג': צו מיסים מועצה לשנת 2021
נספח ד': הנחות ארנונה מועצה לשנת 2021
נספח ה': צווי מיסים ועדים מקומיים לשנת 2021
נספח ו': תב"רים
נספח ז': תקנון עמותת כחול לבן
מצגת אשכולות שנה 
מצגת המסע החינוכי
(המלל מופיע בפרוטוקול)