The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1.  אישור פרוטוקול קודם

2.  שימוע ועד מקומי מושב בלפוריה (חברי הועד מוזמנים)

3.  דו"ח ביקורת הפנימית לשנת 2016 + מעקב אחר תיקון לקויים

4.  תמיכות 2017 – דיווח (הוקי ובית האמנויות, מכתב הבהרה)

5.  החלטת ועדת סל השירותים מיום 26 מרץ 2017

6.  בקשת עובד (100%) לעבודה נוספת חוץ למועצה

7.  שמות רחובות קיבוץ יפעת (עדכון רחוב לפי בקשת משרד הפנים)

8.  עדכון תקציב 2016 ועד מקומי שריד (לפי ביצוע)

9.  אישור מיחזור הלוואות

10. דירקטורים

11. העברת חלקות (37, 63, 70 בגוש 17414) באזור התעשייה שגיא 2000 – חיוב ארנונה תב"רים

12. שאילתות

13. שונות