The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

  1. דיווחי ראש המועצה
  2. דיווח תקציבי
  3. הצגת דו"ח ביקורת נתוני חתימת שעון נוכחות עובדי מועצה
  4. הצגת דו"ח ביקורת אירוע "יין ושיכר יזרעאלית"
  5. הצגת דו"ח ביקורת בנושא קופות גביה במחלקות המועצה
  6. מינוי חברי ועדת ביקורת- היוגב והסוללים
  7. סלילת כביש וביצוע עבודות פיתוח במתחם טמפו בשגיא 2000
  8. אישור דירקטורים לתאגידים יזרעאל עפולה, שגיא 2000
  9. תב"רים
  10. שונות