The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:
דיווחי ראש המועצה

  1. אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 12 מיום 02 פברואר 2020
  2. אישור תמיכות המועצה לשנת 2020
  3. עדכון תקציב תמיכות המועצה לשנת 2020
  4. עדכון תקנון חברת יזרעאל עפולה
  5. בקשה להארכת שירות במועצה, תפקיד מהנדס המועצה, דובי ויינגרטן
  6. העברת עמותת חתנס כעמותה עירונית
  7. מינויה של חגית מיכאלי ברנס למשרת מנהלת לשכת ראש המועצה בחוזה אישי, 40% - 30% משכר מנכ"ל
  8. אישור שכר בכירים לסגן מהנדס המועצה
  9. תב"רים
  10. שונות

  פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 13 מיום 29 מרץ 202
  נספח א': תשובות לשאלות חברי המליאה
  נספח ב': מידע על העמותות
  נספח ג': המלצת ועדת תמיכות לשנת 2020
  נספח ד': תב"רים