The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

 1. דיווחי ראש המועצה
 2. הצהרת אמונים חבר המליאה אילן הרן (מזרע)
 3. היכרות עם חבר המליאה גבי קנץ (גבעת אלה)
 4. הצגת תוכנית "אפשרי בריא"
 5. הצגת מדיניות האכיפה במועצה 
 6. דו"ח הביקורת הפנימית, "אישור חשבונות לתשלום"
 7. דו"ח הביקורת הפנימית, " בטיחות ותחזוקת מתקני משחקים בגנים ציבוריים בישובים ובסביבתם"
 8. השלמת הרכב ועדת ביקורת, ועד מקומי שדה יעקב
 9. השלמת הרכב ועדת ביקורת ועד מקומי תל עדשים
 10. אישור תקנון עמותת ותיקי עמק יזרעאל
 11. פתיחת חשבון תפעולי בבנק מרכנתיל על שם המועצה
 12. תב"רים
 13. שונות

פרוטוקול מליאה מספר 12 מיום 02 פברואר 2020
דוח ביקורת בנושא אישור חשבונות לתשלום -1.2019
דוח הביקורת בנושא בטיחות מתקני משחקים בגנים הציבוריים בישובים ובסביבתם
מסמך מדיניות אכיפה - 22.8
תב"רים