The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

 1. דיווחי ראש המועצה
 2. דיווח בנוגע למפעל ע.כ. שיבולת דגן, מרחביה
 3. אישור פרוטוקול קודם
 4. הצהרת אמונים חבר המליאה בן זייד
 5. סקירה בנוגע להתקדמות האשכול הצפוני והמזרחי
 6. עדכון תקציב המועצה לשנת 2019 ותקציב המועצה לשנת 2020
 7. תקציבי הוועדים לשנת 2020
 8. האצלת סמכויות לוועדים המקומיים לשנת 2020
 9. בקשת היישוב בלפוריה להחלפת רו"ח לצורך ביצוע ביקורת כספים שנתית
 10. פתיחת חשבונות אב ותתי חשבון פיס
 11. אישור קבלת הלוואה לצורך השלמת מימון מעון יום ועד מקומי כפר ברוך וקבלת ערבות מצד המועצה
 12. מסגרת חח"ד (חשבון חוזר דֶבִּיטוֹרִי) 2020- מסגרת אשראי
 13. בקשת עמותת בית האומנויות עמק יזרעאל(ע"ר) להפיכתה לעמותה עירונית
 14. מינוי מועמדים לוועדת ביקורת של הועד המקומי בישובים כפר החורש, שריד , כפר ברוך וגזית
 15. אישור ביצוע שינויים בתב"ע להרחבת היישוב תמרת, ייזום תכנית
 16. אישור שכרה של מנהלת מפעם, דקלה רוזנטיין שלומי
 17. החלטה בדבר שמות רחובות כפר יהושע
 18. ועדת ערר לארנונה- בקשה לאישור חבר חדש- משה לפידות
 19. תברים לסגירה 2019
 20. תב"רים
 21. שונות

פרוטוקול מליאה מספר 11 מיום 29 דצמבר 2019
תקציב מועצה לשנת 2020
ביאורים לתקציב המועצה 2020
תב"רים
תב"רים לסגירה 2019