The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול קודם

2. הצגת דוחות שנתיים תאגידים עירוניים - דיווח

3. צו מיסים מועצה לשנת 2018

4. מתן הנחות מתשלום ארנונה שנת המיסים 2018

5. צווי מיסים ועדים מקומיים לשנת 2018

6. מורשה חתימה

7. ועדות ביקורת (גבת, חנתון)

8. תב"רים

9. שונות