The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

 

 • אישור פרוטוקול קודם
 • הצגת פעילות עמותת התיירות
 • הצגת תהליך הגישור תל עדשים
 • קביעת עקרונות לאישור עבודה נוספת מחוץ למועצה לעובד ב 100% משרה
 • חברי ועדת ערר
 • אישור גזבר מועצה
 • שינוי מורשה חתימה של נציג ההורים בי"ס עמקים תבור
 • שינוי מורשה חתימה חשבון הורים וחשבון רשות, בי"ס רעים שמשית
 • פתיחת חשבון הורים וחשבון רשות, בי"ס דמוקרטי
 • עדכון תקציב מועצה 2017
 • תב"רים
 • שאילתות (יואל בן ברוך)
 • שונות
 •