The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1.   אישור פרוטוקול קודם

2.   שדה תעופה משלים לנתב"ג

3.   "ערי חינוך" מרכז המועצות האזוריות

4.   תבחינים לתמיכות 2018

5.   תמיכה לקבוצת הכדורסל המשותפת עם מגדל העמק

6.   ועד מקומי שריד – עדכון סעיפי תקציב 2017

7.   שינוי מורשה חתימה בי"ס יסודי שדה יעקב

8.   עדכון שכר בכירים מנהלת אגף הרווחה

9.   עבודה נוספת לעובד ב 100% משרה (א.ב)

10. ועדת ביקורת חנתון, קיבוץ מרחביה, בלפוריה, תל עדשים

11. ועדת ביטחון – יו"ר

12. תב"רים

13. שונות