The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1.   בית האמנויות – הצגת הפעילות

2.   אישור פרוטוקול קודם

3.   דו"ח ועדת ביקורת מעברים בעמק

4.   דו"ח ביקורת רישוי עסקים

5.   דו"חות ביקורת ועדים מקומיים

6.   דו"ח ביקורת משרד הפנים לשנת 2016

7.   החלפת שטחים קיבוץ מזרע – מועצה

8.   דו"ח חצי שנתי 2017 סקור על ידי משרד הפנים

9.   חוק עזר אגרת פינוי פסולת עודפת

10. תבחינים לתמיכות לשנת 2018

11. עדכון סל שירותים שמשית

12. נוהל נסיעות לחו"ל של נבחרי ציבור שאינם מקבלים שכר מהרשות, עובדי מועצה ומשלחות מועצתיות + בקשת אישור נסיעה לעובד

13. עדכון שכר מנכ"ל ומבקר המועצה

14. אישור שגיא וייץ כממונה גבייה

15. ועד מקומי תל עדשים – בקשה לדחיית העברת ניהול מערכת החינוך, גני ילדים לאגודה

16. תב"רים

17. הפיכת העמותה למען ותיקי עמק יזרעאל לעמותה עירונית

18. תיקון תקנון עמותת הספורט כחול לבן

19. שאילתות (יואל בן ברוך)

20. שונות

 

 

 

פרוטוקול מליאה מספר 39 מיום 05 נובמבר 2017
נספח א': עיקרי דו"ח ביקורת מעברים בעמק
נספח ב': עיקרי דו"ח ביקורת רישוי עסקים
נספח ג': עיקרי דו"ח ביקורת ועדים מקומים
נספח ד': דו"ח ביקורת משרד הפנים לשנת 2016
נספח ה': החלפת שטחים קיבוץ מזרע - מועצה
נספח ו': החלפת שטחים קיבוץ מזרע - מועצה
נספח ז': דו"ח חצי שנתי 2017 סקור, משרד הפנים
נספח ח': חוק עזר אגרת פינוי פסולת עודפת, נוסחה לחישוב תעריף
נספח ט': תבחינים לתמיכות לשנת 2018
נספח י': נוהל נסיעות לחו"ל
נספח יא': בקשת ועד מקומי תל עדשים לדחייה
נספח יב': תב"רים
נספח יג': תקנון עמותת הספורט כחול לבן