The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1.    אישור פרוטוקול קודם

2.    שדה תעופה רמת דוד - דיווח

3.    ועדת גבולות – דיווח

4.    הצטרפות המועצה לאשכול הרשויות גליל והעמקים

5.    מודל האצלת סמכויות לוועדים מקומיים לשנת 2018

6.    עדכון תקציב מועצה לשנת 2017

7.    תקציב המועצה לשנת 2018

8.    מסגרת חח"ד (חשבון חוזר דביטורי) מסגרת אשראי

9.    אישור דירקטורים

10.  אישור מורשי חתימה מועצה

11.  אישור שכר בכירים - מנהל היחידה האסטרטגית, מנהלת הסעות חינוך מיוחד, מנהלת מחלקת תרבות, דובר/ת

12.  ועדות ביקורת (היוגב, מושב מרחביה, גניגר)

13.  שמות רחובות ומספרי בתים, מושב מרחביה

14.  החלפת חבר בוועדה לבניין ערים "יזרעאלים"

15.  שינוי מורשי חתימה חשבון הורים, בי"ס יחד גבעת אלה

16.  תב"רים

17.  סגירת תב"רים

18. שונות