The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

 

 1. אישור פרוטוקול קודם
 2. היכרות עם חברי המליאה:  נועם הולנדר משדה יעקב, מירה גלס מעדי
 3. הצגת פעילות
 4. אישור סגן בשכר – אבי סמוביץ
 5. מינוי ועדות
 6. דירקטורים בעמותות / תאגידים עירוניים
 7. ועדות ביקורת לוועדים המקומיים
 8. מינוי רו"ח לוועדים המקומיים
 9. בקשת עובדים ב 100% משרה לעבודה נוספת
 10. מסגרת חח"ד (חשבון חוזר דֶבִּיטוֹרִי) 2019 – מסגרת אשראי
 11. צו מיסים מועצה לשנת 2019
 12. הנחות ארנונה לשנת 2019
 13. חבר מועצה - הודעה על התקשרות עם המועצה
 14. ועדה כשירות לבחירת מנכ"ל המועצה
 15. תב"רים
 16. שונות