The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

 

 1. אישור פרוטוקול קודם
 2. הצהרת אמונים – אבי סמוביץ
 3. היכרות עם חברי המליאה:  איריס גרומן (בית לחם הגלילית)
 4. הצגת פעילות – מלגות מועצה
 5. ועדות ביקורת לוועדים המקומיים (מסומן בכתום בטבלה)
 6. תקציב המועצה – עדכון 2018 והצעת תקציב לשנת 2019
 7. צווי מיסים, תקציבים, האצלת סמכויות - ועדים מקומיים לשנת 2019
 8. ועדות – הצטרפות חברים נוספים
 9. מינוי דירקטוריון כחול לבן
 10. התנגדות המועצה לתוכנית מתאר כוללנית שפרעם 261-0345462
 11. מינוי נציג מועצה בוועדה המחוזית לחוק התכנון והבניה
 12. תב"רים
 13. אישור שכר בכירים – דוברת המועצה (שירה לוין)
 14. שונות
 
הקלטת הישיבה - לחצו כאן