The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

 

על סדר היום:

 

 1. אישור פרוטוקול קודם
 2. הצהרת אמונים – חברים חדשים
 3. רינת זונשיין (מנכ"לית) - אישור העסקה בחוזה אישי ותנאי ההעסקה
 4. בקשות עובדים ב 100% משרה לעבודה נוספת מחוץ למועצה 
 5. נציג המועצה ברשות ניקוז ירדן דרומי
 6. נציג המועצה ברשות ניקוז קישון
 7. תקנון עמותת כחול לבן הוספת סעיף (19)
 8. עמותה עירונית כחול לבן – אישור אסיפה כללית וועד מנהל
 9. מינוי דירקטורים עמותת התיירות
 10. נציגת הרשות בוועדות הבחינה – רינת זונשיין
 11. מינוי רינת זונשיין - דירקטורית בתאגידים: יזרעאל עפולה, חברה כלכלית, יובלי העמק
 12. מורשה חתימה מועצה – רינת זונשיין במקום דן תנחומא החל מיום 17 מרץ 2019
 13. נציגת המועצה באשכול גליל עמקים – רינת זונשיין במקום דן תנחומא החל מיום 01 אפריל 2019
 14. תקציב פיתוח מועצה לשנים 2019 – 2020
 15. יו"ר ועדת ביקורת מועצה
 16. אישור יו"ר ועדות ביקורת ועדים מקומיים
 17. ועדות ביקורת ועדים מקומיים
 18. סגירת תב"רים
 19. עדכון תב"רים
 20. תב"רים
 21. שמות רחבות חנתון – ביטול רחוב באר מרים
 22. שונות