The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

 1. דיווחי ראש המועצה
 2. אישור פרוטוקול מספר 6 מיום 26 מאי 2019
 3. הצעה לסיורי למידה בישובים
 4. היכרות עם נציג המליאה יאיר כץ מהישוב הושעיה
 5. הצגת תכנית אב לספורט
 6. אישור צו מיסים לשנת 2020 כולל אישורי הנחות
 7. צו המסים לשנת 2020 לרבות בקשות לשינויים בצו
 8. אישור צו מיסים ועדים מקומיים לשנת 2020
 9. הצגת דו"ח כספי לשנת 2018, עמותת "אופק לתעסוקה-מעברים בעמק" ועמותת "תיירות בעמקים"
 10. אישור העסקה בהסכם אישי למנהל/ת מחלקת תיירות (30-40% משכר מנכ"ל)
 11. אישור העסקה בהסכם אישי לסגן/ית מנהל/ת אגף תברואה ואיכות סביבה (40-50% משכר מנכ"ל)
 12. אישור חברים בוועדות
 13. מינוי נציג לרשות ניקוז קישון
 14. אישור מורשי חתימה בי"ס "רעים" שמשית, חשבון רשות וחשבון הורים
 15. אישור תכנית קליטה וחברה
 16. הודעות בדבר חיוב שפכי ביוב חריגים ואסורים- האצלת סמכות לשגיא וויץ
 17. תב"רים
 18. שונות
הקלטת הישיבה - לחץ כאן