The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

 1. דיווחי ראש המועצה
 2. אישור פרוטוקול מספר 7/19
 3. היכרות עם נציגת המליאה דורית סלע, תמרת
 4. מדיניות המועצה האזורית עמק יזרעאל בנושא תחנות כוח לייצור חשמל מונעות בגז
 5. אישור תב"ע לתחנת שאיבה נהלל
 6. הושעיה, בנייה רוויה - החלטת מליאה על הגשת התכנית
 7. תבחינים למתן תמיכות לשנת 2020
 8. מרכז יום שיקומי, הצגת הסכם ונוסח מוצע להחלטה
 9. קיבוץ עין דור - אישור שמות רחובות
 10.  בקשה להארכת שירות מעל גיל 70
 11.  אופק לתעסוקה "מעברים בעמק" – אישור חברי ועד הנהלה לאסיפה הכללית
 12. בקשה לאישור עבודה נוספת – וטרינרית הרשות
 13. אישור החלפת מורשי חתימה בי"ס "עמקים תבור"
 14. תב"רים
 15. שונות