The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

 

  1. ברכות והרמת כוסית לקראת ראש השנה
  2. הענקת תעודות הוקרה לשחיינים מצטיינים
  3. דיווחי ראש המועצה
  4. אישור פרוטוקול מספר 8/19
  5. אשרור נוסח החלטת הנהלה/מליאה, תחנת כח לייצור חשמל מונעת בגז
  6. תב"רים
  7. הצגת פעילות מחלקת תרבות
  8. מינוי רחל בן חורין כיו"ר הוועדה לאיכות הסביבה
  9. אישור שמי להעסקת עובדות בשכר בכירים, עפ"י דרישת משרד הפנים