The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

 

 

 

 

על סדר היום:

 

1. הרמת כוסית לכבוד ראש השנה תשס"ט
2. אישור תבחיני תמיכות לשנת 2009
3. אישור המודד הכללי לבחירות
4. שינוי מורשי חתימה בבי"ס עקב חילופי מנהלים:
"עמקים תבור"-מזרע, "שגיא"- שריד, "עמק יזרעאל" -גיניגר.
5. פתיחת חשבון עו"ש בבנק דקסיה.
6. חוק עזר אגרת ביוב - עדכון
7. אישור ממונה גביה
8. עדכון מס' 2 תקציב 2008
9. תב"רים
10. שונות