The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

 

על סדר היום:

 

1. צווי מיסים יישובים

2. צו מיסים מועצה

3. ערבויות מועצה לפיתוח ביישובים

4. תוכנית פיתוח 2009

5. אישור מאזן 2007

6. הגדלת תמיכות לעמותות לשנת 2008

7. תב"רים

8. שונות