The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1. תקציבי ישובים
2. תוכנית החומש
3. סיכום ביקורת 2008
4. תוכנית ביקורת לשנת 2009-2010
5. מעון יום הושעיה - מתן זכות חכירה למגבית (UIA)
6. אישור דו"ח כספי 31.12.2007
7. תב"רים
8. שונות