The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1. ברכת הממונה על המחוז: מר יוסי ברון.
2. היכרות עם המועצה ונהלי העבודה: ראש המועצה והיועץ המשפטי.
3. בחירת סגני ראש המועצה.
4. אישור מורשי חתימה: ר' המועצה, ס. ר' המועצה, מנכ"ל, גזבר.
5. אישור ועדת הנהלה
6. אישור ועדת מכרזים
7. תב"רים
8. שונות