The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1. איכסאל יזרעאל בע"מ - תקנון ההתאגדות המתוקן על פי דרישת משרד הפנים,
    התיקונים מופיעים בצבע כחול בסעיפים: 20.1 , 21.1
2. ערבות מועצה לאלוני אבא
3. אישור ועדות מועצה
4. תב"רים
5. אישור חברים רשות ניקוז קישון, רשות ניקוז ירדן דרומי
6. דיקרטורים במי עמק יזרעאל בע"מ (ביסוד)