The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד
על סדר היום:
 1. דיווחי ראש המועצה
 2. אישור פרוטוקול מס' 09/19
 3. עדכון בנוגע לתנועות הנוער
 4. "בום אלכוהולי"- העלאת המודעות לסכנות והסיכונים שבשימוש בחומרים משני תודעה
 5. הצגת תפקיד וסמכויות המבקר
 6. הצגת דו"חות ביקורת לשנת 2018
 7. אישור דו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2018
 8. דוח כספי מבוקר ודוח ביקורת משרד הפנים לשנת 2018
 9. אישור מועמדים לוועדת ביקורת בישובים :חנתון, שדה יעקב, אחוזת ברק וציפורי
 10. תב"ע חנתון
 11. אישור השתתפות המועצה בפסטיבל "טעמים בעמק"
 12. אישור מינוי אבי סמוביץ כחבר בוועדת הביטחון
 13. אישור שכר בהסכם אישי 40%-50% משכר מנכ"ל, ארנון מצר- סגן מנהל אגף איכות הסביבה
 14. בקשת אישור לקבלת הלוואה לטובת השלמת מימון לבניית מבנה שירותים ומלתחות בבריכת דברת
 15. בקשה לשינוי מורשה חתימה ביה"ס "מרומי שדה"
 16. תב"רים
 17. שונות