The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

סדר היום:

1. הרמת כוסית לכבוד ראש השנה תש"ע

2. אישור פרוטוקול קודם

3. המלצת המועצה למשרד החקלאות – שדרוג תשתיות ותיקות

4. אישור לעובדי המועצה לעסוק בעבודה נוספת – מעבר לשעות העבודה, בתנאי שאין ניגוד אינטרסים ובתנאי שיגישו למועצה בקשה מפורטת לאישור.

5. הגדלת ערבות לוועד מקומי אלוני אבא מ 500 אלש"ח ל 700 אלש"ח

6. יציאה משותפות המועצה במכללת נצרת עילית

7. פורום חינוך וועדת היגוי לתוכנית האסטרטגית

8. מינוי חברים לוועדה המקומית "יזרעאלים";

    • עוזי עשת ממלא מקום של אייל בצר

    • אברהם ברקן ממלא מקום של עידו דורי

9. העברת תשתיות מים וביוב בהרחבות למועצה

10 . תב"רים

11 . החלפת דירקטור ב"פלגי מים"

    • עידו דורי מחליף את אייל בצר

" 12 . החלפת דירקטור ב"שגיא 2000

    • יעקבי דורון מחליף גדעון ברזילאי

13 . סגירת תב"רים ישנים

14 שונות