The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 6
2. הצגת ארכיון המועצה - אסתר רויניק
3. עדכון תקציב 2009
4. כללי ניהול ועדים מקומיים
5. גוש 17703 חלקה 92 - תמרת
ברישום מוטעה נרשם לזכות המועצה 90 מ"ר - יש להחזיר שטח זה לבעל המגרש, מר יצחק בסט.
6. אישור חיים לברון - נציג ציבור ב וב"ע "יזרעאלים"
7. תבחינים לתמיכות לשנת 2010
8. תב"רים
9. הפעלת חוק עזר שמירה בשדה יעקב
10. שונות