The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 7
2. אישור מאזן 2008 של המועצה
3. אישור צו המיסים של המועצה לשנת 2010
4. צווי מיסים ותקציבים של וועדים לשנת 2010 - נדחה לישיבה הבאה
5. תב"רים

6. שונות