The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1. אישור תקציב המועצה לשנת 2010

2. תקציבים של וועדים לשנת 2010

3. החלת חוק עזר לשמירה וועד מקומי אחוזת ברק

4. ביטול האצלת סמכות לוועדים מקומיים לגביית ארנונה של המועצה - הצבעה מחודשת.

5. תב"רים