הודעה בדבר האפשרות לקבל תמיכה בשנת 2023

המועצה האזורית עמק יזרעאל (להלן: "המועצה") מודיעה בזאת כי קיימת אפשרות למתן תמיכה במוסדות ציבור המאוגדים כתאגידים לטובת ציבור וללא כוונת רווח, המבקשים תמיכה אך ורק במסגרת התקציב המאושר של המועצה.

אלו הם סוגי הפעילויות בגינן תשקול המועצה בקשות לתמיכות של מוסדות ציבור העוסקים בהן, בשנת 2023:

 1. תחומי הפעילות של הגופים והמוסדות הזכאים להגיש בקשה לתמיכה:
 1. תרבות ואמנות
 2. היסטוריה והנצחה (מוזיאונים)
 3. ספורט
 4. בריאות, רווחה ואיכות הסביבה, שונות
 5. חינוך, למעט פעילות של  פעוטונים, גני ילדים או בתי-ספר
 6. צרכי דת
 7. תנועות וארגוני נוער

עמותות שעוסקות בפעילות שלא נכללת בסעיף 1 (א' –ז');

 1. תבחינים למתן התמיכה:
 1. הנוסח המלא של התבחינים למתן התמיכה מפורסם באתר האינטרנט של המועצה והוא הנוסח המחייב.
 2. עותק מנוסח זה, וכן טפסים להגשת הבקשות מפורסמים באתר המועצה.
 1. מועד אחרון להגשת בקשות:
 1. המועד האחרון להגשת בקשה לתמיכה הנו יום רביעי, כ"ה בטבת תשפ"ג (18 בינואר 2023) בשעה 16:00.
 2. בקשה לתמיכה תוגש על גבי הטפסים המפורטים בסעיף 2 לעיל, בצירוף כל המסמכים הנדרשים על פי חוזר מנכ"ל מיוחד של משרד הפנים לעניין נוהל  תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות (להלן: "הנוהל").
 1. הוראות כלליות:

א. רשאי להגיש רק מוסד ציבורי הקיים ופועל בתחומי המועצה, אף אם כתובתו הרשומה אינה בתחום המועצה ומקיים פעילות המתקיימת בתחומי המועצה. על אף האמור לעיל, במקרים חריגים ניתן לתת תמיכה למוסד ציבור שקיים ופועל מחוץ לתחום המועצה, אם מוסד הציבור נותן שירותים גם לתושבי המועצה. זאת, תוך התחשבות בהיקף השירותים הניתנים על ידי מוסד הציבור לתושבי המועצה.

ב. תמיכת המועצה במוסד ציבור לא תעלה על 90 (תשעים) אחוזים מעלות הפעילות הנתמכת. סך התמיכה מאת המועצה, בצירוף יתר הכנסותיו של מוסד הציבור, לא תעלה על כלל הוצאותיו בגינה.

ג. המועצה תביא בגדר שיקוליה בקביעת גובה התמיכה למוסד ציבורי, את ההוצאות לשכר של מוסד הציבור ומידת התאמתן לנורמות השכר הנהוגות במוסדות ציבור דומים, הפועלים שלא למטרת רווח וזאת, על דרך הפחתת שיעור התמיכה בשיעור החריגה בשכר, ככל שתימצא.

ד. לא תינתן תמיכה לגוף שהוצאות שכר ההנהלה עולות על 22% מגובה התקציב (על פי הוראות החשב הכללי).

ה. בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין תוך יישום שוויוני, אחיד, סביר וענייני של אמות המידה.

ו. התמיכה תינתן לגופים הפועלים לפחות שנתיים (2 שנים), זולת אם מנימוקים שיירשמו תחליט מועצת הרשות, לאחר קבלת המלצה מוועדת התמיכות, כי יש מקום לחרוג מתנאי זה. בכל מקרה, לא תינתן תמיכה לגוף שפועל פחות משנה.

ז. התמיכות יינתנו רק לגופים ציבוריים העומדים בכללי משרד הפנים ו/או היועץ המשפטי לממשלה לקבלת תמיכה.

ח. יש להביא בחשבון תמיכה בכסף או שווי כסף שמבקש התמיכה מקבל ממקורות ציבוריים נוספים.

ט. התמיכות מותנות באישור תקציב לתמיכה באותה פעילות, במסגרת תקציב המועצה ובהיקף שייקבע בתקציב המועצה המאושר.

 1. אין ודאות כי תקציב התמיכות יחולק במלואו ו/או מה יהיה שיעור התמיכה לגבי כל בקשה.
   

ההגשה לידי מירי שטיינברג, בדוא"ל [email protected]
המועד האחרון להגשת בקשה לתמיכה: יום רביעי, כה' בטבת תשפ"ג 18 ינואר 2023 בשעה 16:00.

בקשה אשר לא תכלול את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים על פי הנוהל ו/או בקשה אשר תוגש באיחור, לא תובא לדיון בפני המועצה.