הודעה בדבר האפשרות לקבל תמיכה לשנת 2018

מועצה אזורית עמק יזרעאל (להלן: "המועצה") מודיעה בזאת כי קיימת אפשרות למתן תמיכה לעמותות ומוסדות ציבור הפועלים שלא למטרת עשיית רווחים העומדים בכללי משרד הפנים לנושא זה ופועלים בתחום המועצה עפ"י המפורט להלן:

1.  סוגי הגופים והמוסדות הזכאים להגיש בקשה לתמיכה:

 • תרבות ואומנות;

 • היסטוריה והנצחה (מוזיאונים);

 • ספורט;

 • בריאות, רווחה ואיכות הסביבה; שונות

 • חינוך, למעט פעילות של פעוטונים, גני ילדים או בתי ספר;

 • צרכי דת;

 • עמותות שעוסקות בפעילות שלא נכללות בסעיפים 1.א-ו'

2. תבחינים למתן התמיכה.

 1. הנוסח המלא של התבחינים למתן התמיכה מפורסם באתר האינטרנט של המועצה והוא הנוסח המחייב.

 2. עותק מנוסח זה, וכן טפסים להגשת הבקשות מפורסמים באתר המועצה.

3. מועד אחרון להגשת בקשות

 1. המועד האחרון להגשת בקשה לתמיכה הוא יום ראשון, ה' שבט תשע"ח (21 ינואר 2018) שעה 16:00, משרד מנכ"ל המועצה.

 2. בקשה לתמיכה תוגש על גבי הטפסים המפורטים בסעיף 2 לעיל, בצירוף כל המסמכים הנדרשים על פי חוזר מנכ"ל מיוחד של משרד הפנים לעניין נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות (להלן: "הנוהל").

הנוהל מפורסם באתר המועצה.

 

4. קריטריונים תנאי סף כלליים:

 1. תמיכת המועצה במוסד ציבור לא תעלה על 90 (תשעים) אחוזים מעלות הפעילות הנתמכת בכל מקרה, סך התמיכה מאת המועצה בצירוף יתר הכנסותיו של מוסד הציבור, לא יעלה על כלל הוצאותיו בגינה.

 2. המועצה תביא בגדר שיקוליה בקביעת גובה התמיכה למוסד ציבורי את ההוצאות לשכר של מוסד הציבור ומידת התאמתן לנורמות השכר הנהוגות במוסדות ציבור דומים הפועלים שלא למטרת רווח, וזאת על דרך הפחתת שיעור התמיכה בשיעור החריגה בשכר, ככל שתימצא.

 3. לא תינתן תמיכה לגוף שהוצאות שכר ההנהלה עולות על 22% מגובה התקציב (על פי הוראות החשב הכללי).

 4. בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה, תשקול הועדה את כל נסיבותיו של העניין תוך יישום שוויוני, אחיד, סביר וענייני של אמות המידה.

 5. התמיכה תינתן לגופים הפועלים לפחות שנתיים (2 שנים), אלא אם מדובר במקרה חריג, מנימוקים שירשמו.

 6. התמיכות יינתנו רק לגופים ציבוריים העומדים בכללי משרד הפנים ו/או היועץ המשפטי לממשלה לקבלת תמיכה.

 7. תינתן עדיפות לעמותות שמעניקות הנחות או מלגות לתושבי מועצה בגובה של 20,000 ₪ לפחות – ינתן משקל של 5%.

 8. התמיכות מותנות באישור תקציב לתמיכה באותה פעילות, במסגרת תקציב המועצה, ובהיקף שייקבע בתקציב המועצה.

 9. כל תנאי שנקבע בדין ובנוהל התמיכות שאושר על ידי מליאת המועצה.

5. אין וודאות כי תקציב התמיכות יחולק במלואו ו/או מה יהיה שיעור התמיכה לגבי כל בקשה.

6. בקשה אשר לא תכלול את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים על פי הנוהל ו/או בקשה אשר תוגש באיחור לא תובא לדיון בפני המועצה.