סעיף 19(ב) לצו המועצות האזוריות קובע כי "אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה מי שנידון בפסק דין סופי לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על שלושה חודשים וביום הגשת רשימת המועמדים טרם עברו שבע שנים מהיום שגמר לשאת את עונש המאסר בפועל, אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי אין עם העבירה שבה הורשע, בנסיבות הענין, משום קלון".

סעיף 19א(2)(א) לצו קובע כי "מועמד או מי שרוצה להיות מועמד, שנידון למאסר בפסק דין סופי כאמור בסעיף 19(ב), המבקש כי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יחליט כי אין עם העבירה שבה הורשע משום קלון, יגיש ליושב ראש הועדה בקשה לכך, לא יאוחר מהיום ה-32 שלפני יום הבחירות; לבקשה יצורפו כתב האישום, פסק הדין וכל חומר אחר הנוגע לעניין".

היום ה-32 שלפני יום הבחירות הוא יום ו', י"ט בכסלו התשע"ד ( 22 בנובמבר 2013).
הוראות אלה נכונות למועמד לראש מועצה אזורית, מועמד למועצה ומועמד לוועד מקומי.

נוהל הטיפול בבקשות לקביעת היעדר קלון, התשע"ד-2013