####ההרשמה הסתיימה###
שלב ראשון: הרשמה באתר המועצה מיום 30 יוני 2019 עד ליום 30 ספטמבר 2019
שלב שני: המתאימים יופנו לרישום באתר פר"ח לכשתפתח ההרשמה.
מועד אחרון להרשמה נדחה ל 30 ספטמבר 2019* על בסיס מקום פנוי

חדש לסטודנטים תושבי המועצה האזורית עמק יזרעאל, 40 מלגות בסך 10,000 ש"ח לסטודנטים תושבי המועצה שפועלים בפרח בפרויקטים בכל הארץ.

המועצה פועלת בכל שנה להגדלת האפשרויות במתן מלגות לסטודנטים.

ראש המועצה - אייל בצר חתם על שותפות של המועצה, מפעל הפיס ופר"ח לטובת החברה והקהילה בישראל המאפשרת מתן מלגה משמעותית לסטודנטים הלוקחים בה חלק.

שותפות זו מאפשרת מתן סיוע ותמיכה משמעותיים לילדים מהפריפרייה הגיאוגרפית והחברתית בכל רחבי הארץ הזקוקים לעזרה לימודים ורגשית.

הסטודנטים יהיו כפופים לרכז פר"ח האזורי של היישוב בו יבצעו את הפעילות ולמנהלת מחלקת צעירים במועצה האזורית עמק יזרעאל.

הסטודנטים נדרשים להרשם במערכת הרישום של המועצה ובפרח במקביל - סדר ההרשמה יהיה לפי "כל הקודם זוכה", עמידה בתנאי סף לזכאות יכתיבו את הרשימה.

ראיונות יתקיימו באחריות פר"ח, הסכם ייחתם בין הסטודנט לפר"ח ובין הסטודנט למועצה.

היקף השעות במלגה: 130 שעות בפעילות פר"ח = 20 שעות פעילות באחריות מועצה אזורית עמק יזרעאל

להרשמה באתר המועצה לחצו כאן

הרשמה באתר פר"ח מתחילה ב 01 ספטמבר 2019 - לחצו כאן

# מלגאי אירתיקא לא זכאים למלגה זו.

קריטריונים לקבלת מלגת מעורבות חברתית: 

  • תושב המועצה על פי מרשם האוכלוסין של משרד הפנים, במשך 5 שנים אחרונות (לפחות).
  • גילאי 20-35 (ילידי 1984 -1999)
  • סטודנט במסלול לימודים אקדמי מוכר לתואר ראשון וללימודי תואר שני (מל"ג).
  • לימודים בהיקף של 20 שעות שבועיות לפחות בכל סמסטר.
  • סטודנט אשר לא עושה פעילות חונכות דרך גורם אחר.
  • סטודנט אשר לא קיבל מהמועצה מלגת מעורבות חברתית בעבר – עדיפות.
  • אינו מקבל מימון לשכר הלימוד מגוף אחר בהיקף של 50% ומעלה.
  • שירות צבאי / לאומי / אזרחי.
  • ראיון אישי (יתקיימו במהלך חודש ספטמבר 2019).
  • חתימה על חוזה.