החוברת נועדה לסייע בידי הנבחרים במועצות האזוריות ובוועדים המקומיים להוביל ולנהל את המגזר הכפרי לטובת ציבור התושבים.

 

המבנה של השלטון הדו-רובדי הוא ייחודי למועצות האזוריות,

והוא מאפשר מעורבות והשפעה גדולים יותר של התושבים על התנהלותו של היישוב שבו הם מתגוררים ועל אורחות חייהם באמצעות הוועד המקמי.

מאחר שסמכויות הוועדים המקומיים נקבעות על פי החלטותיה של כל מועצה אזורית, קיימים מודלים שונים של חלוקת אחריות ואספקת שירותים מוניציפליים בין המועצה האזורית ובין הוועד המקומי פרסום זה בא להבהיר את המעמד המשפטי ואת יחסי הגומלין בין הישויות השונות הפועלות ביישוב הכפרי ולסייע לכל הגורמים בניהולו התקין
(מתוך חוברת ההדרכה לוועדים מקומיים, דברי הפתיחה, מנהלת מפעם עמק יזרעאל, אלה אילת)