בהתאם לסעיף 17(א), (ב) ו-(ה) בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח - 1958 הנני להודיע כלהלן:

שר הפנים קבע כי המודד הכללי בבחירות למועצה שייערכו ביום כ"א טבת תשע"ד (24.12.2013) , יהיה שבע מאות וחמישים (750).

מספר התושבים הרשומים בפנקס הבוחרים של _____ הוא _____ לפיכך מספר הנציגים שאזור זה זכאי לבחור למועצה הוא ______.

בקובץ המצורף, כל המודעות.

 כל המודעות (לפי א' - ב' יישובים)