מודד כללי מוגדר כמספר התושבים באזור אשר מקנים לאותו אזור זכות לבחור נציג אחד למועצה.
"תושבים" לעניין זה נחשבים מי שביום ה-97 שלפני הבחירות (18.9.2013), רשומים בפנקס הבוחרים של האזור, לאחר שוועדת הבחירות דנה בעררים שנתקבלו על הפנקס והכריעה בהם.

לא יאוחר מתאריך כ"ז תשרי תשע"ד (1.10.2013), על המועצה לפרסם בכל האזורים שבתחומה הודעה, חתומה בידי ראש המועצה, על הצעתה בדבר המודד הכללי. בהודעה יצוין שכל תושב של האזור רשאי, לא יאוחר מהיום ה-7 שלאחר יום פרסום ההודעה, להגיש למועצה את הערותיו והשגותיו על ההצעה.