שנה 2020 השינוי 2019 השינוי   2018 השינוי  2017
תלונות מוצדקות 10 400% 2 (83%) 12 9% 11
תלונות בחלקן מוצדקות 3 -- 3 50% 2 ---- 2
תלונות שאינן מוצדקות 7 (36%) 11 (31%) 16 14% 14
תלונות שלא נבדקו 8 700% 1 (50%) 2 ---- 2
תלונות אחרות -- -- -- -- 1 (66%) 3
סך מספר תלונות 28 65% 17 (48%) 33 6.5% 31
מספר תושבים לסוף שנה 42,513 1.5% 41,874 1.3% 41,334 1.5% 40,700
יחס תושבים ; תלונות 1:1,518 (38%) 1:2,463 97% 1:1,252 (4.5%) 1:1313

 

 

להלן פירוט התלונות לשנת 2020. (מטעמי צנעת הפרט מצוינים נושא התלונה, הגוף הנילון ומסקנת הבירור):

  הגוף הנילון מהות התלונה מסקנות
1 מחלקת פיקוח קבלת קנס בגין גזם שאינו שלו שהושלך ברשות הרבים. הוגשה לתובע בקשה לביטול שנדחתה. לא נבדק
המדובר בסוגיה משפטית, התושב רשאי להגיש בקשה להישפט בבית משפט
2 איכו"ס מטרד ריח ממט"ש הסוללים

התלונה נמצאה מוצדקת
קיים ריח ומטרד בריאותי, למט"ש אין רישיון עסק

3 ועד מקומי פיזור רסק גזם לא תקני ומעורב בפלסטיק בשצ"פ

התלונה נמצאה מוצדקת
הנושא טופל על ידי הועד ולחוות דעת האגרונום המועצתי, הטיפול הסתיים

4 ועד מקומי קיום ניגודי עניינים של חברי הועד בנוגע לטיפול בפנייתו

התלונה לא מוצדקת
לא נמצא ביסוס לניגודי עניינים.

5 אגף חינוך אי קבלת מלגת לימודים למרות היותה בעלת מוגבלות.

התלונה נמצאה מוצדקת
חל עיכוב בקבלת תקציב למלגות, עם קבלת תקציב משרד החינוך חולקו המלגות.

6 אגף רווחה אי קבלת תווי שי למרות זכאותה בין ילד בעל מוגבלות.

התלונה לא מוצדקת
התושבת מסרבת להיכנס לטיפול האגף ולכן, על פי הנהלים אינה זכאית לתווי שי.

7 קיבוץ עין דור מוסדות הקיבוץ החליטו על הקמת מתקן פוטו-וולטאי בהליך לא תקין

לא נבדק
הנושא בוצע על ידי האגודה החקלאית שהגישה בקשה לוועדה המחוזית לתכנון ובניה. גופים אלו אינם בסמכות הבדיקה.

8 מחלקת פיקוח מבוצע שיטור יתר בנוגע לאכיפת כלבים משוטטים

התלונה לא מוצדקת
לבקשת הועד המקומי הגיע הפקח בתכיפות גבוהה בשל ריבוי כלבים משוטטים.

9 ספק המים קבל יחס משפיל כאשר ביקש לקבל הקלה בגין בנו שהוא בעל מוגבלות התלונה נמצאה מוצדקת
נעשתה פניה לספק המים והנושא טופל לשביעות רצון המתלונן
10 אגף הנדסה בוצע הליך לא תקין לבחירת מדביר התלונה לא מוצדקת
לא נמצאו פגמים בהליך
11 אגף חינוך למרות בקשתה המועצה לא ניאותה להסיע את ילדתה לבי"ס הנמצא מחוץ למועצה וזאת, בשעה שהמועצה מסיעה ילדים מישוב שכן דומה לאותו בי"ס בדיוק התלונה נמצאה מוצדקת
המועצה לא החילה את מדיניותה באופן שווה, לא נמצאו נוהל וקריטריונים לבדיקת זכאות להסעה
המועצה ערכה נוהל וקבעה קריטריונים לבדיקת הזכאות
12 מינהל הכנסות חיוב בהיטל ביוב שלא כדין

לא נבדק
מדובר בהחלטה שעליה הוגשה השגה והיא נמצאת בטיפול

13 מועצה כללי מטרד אבק ורעש בשל חניית רכבים במגרש ריק הנמצא בבעלות המועצה בסמוך לביתו התלונה לא מוצדקת
השטח ברובו בתחום המועצה המקומית זרזיר ובבעלות רשות הפיתוח. על פי תכנית תקפה, ייעוד השטח הוא דרך/חניה.
הומלץ לתושב לפנות למועצה המקומית זרזיר ולרשות מקרקעי ישראל
14 מינהל הכנסות לא קיבל הנחה של משרת מילואים בניגוד לכללים התלונה לא מוצדקת
התושב לא הגיש אישור משרת מילואים כנדרש ושמו אינו מופיע ברשימת הזכאים של משרד הביטחון
הומלץ לתושב להסתייע במחלקת מינהל הכנסות ולהמציא אישור משרת מילואים כנדרש
15 קיבוץ לא סומנו חניות נכים בסמוך למשרדי ההנהלה כנדרש התלונה לא מוצדקת
לא נמצאה אסמכתא לאישור ועדת תמרור של חניות הנכים
16 מבנה מוסדות הקיבוץ לא מונגשים

לא נבדק
המדובר במבנים בבעלות הקיבוץ שהוא אגודה פרטית ובאחריותו
הומלץ לפנות לרשם האגודות

17 מונעי זרימה חוזרת במערכת המים לא נבדקו בהתאם לתקנות לא נבדק
אחריות על בדיקת מונעי הזרימה החוזרת היא על ספק המים (הקיבוץ) ורשות המים
יש להגיש תלונה לרשות המים
18 שימוש באזור תפעולי בניגוד להוראות החוק

לא נבדק
טיפול בעברות תנועה יש להגיש למשטרת ישראל
יש להגיש תלונה במשטרה

19 איכו"ס חסרים פחי אשפה ירוקים ברחוב שבו הוא מתגורר התלונה נמצאה מוצדקת
הוחלט להוסיף פח ירוק
20 מחלקת רישוי עסקים ופיקוח במשק הסמוך פועלים מסגריה ונגריה ללא רישיון עסק וגורמים למטרד התלונה נמצאה מוצדקת
נושא הרעש טופל על ידי הפיקוח ונושא רישוי עסק מטופל על ידי מחלקת רישוי עסקים
הוצאה התראה לבעלי העסקים
21 ועד מקומי / אגודה קהילתית

הישוב התקשר שלא כדין עם חברה לקירוי מגרש הספורט ולבינוי מערכת סולארית לייצור חשמל

אינו מקבל מידע כמתחייב מחוק חופש המידע

התלונה מוצדקת בחלקה.
ההתקשרות בוצעה על ידי האגודה הקהילתית ונמצאה פסולה מכיוון שהמועצה היא בעלת הזכויות במגרש, ההתקשרות בוטלה.

לתושב עומדת הזכות לקבל מידע על פי חוק חופש המידע, המדובר בהתנהלו האגודה והטיפול בכך אמור להיות בידי רשם האגודות.

22 מחלקת שכר אינה מקבלת החזר נסיעה בשל העובדה, כי תחנת האוטובוס נמצאת במרחק של יותר מ-500 מטר מהגן התלונה נמצאה מוצדקת
לעובדת שולמו החזרי נסיעות כנדרש
23 מינהל הכנסות המועצה התנתה מתן הנחה בגובה שך 30% בארנונה בהמצאת העתק דפי חשבון התלונה נמצאה מוצדקת
התושב התבקש למסור תצהיר על הכנסות ועל פיו תיבחן הזכאות להנחה
24 אגודה חקלאית התנכרות מצד האגודה החקלאית במושב לא נבדק
המדובר באגודה שאינה בסמכות לבדיקה
25 מחלקת פיקוח קבלה קנס שלא כדין בגין השלכת פסולת ברשות הרבים

התלונה מוצדקת בחלקה
התושבת קבלה 3 קנסות
קנס אחד נמצא ניתן שלא כדין ועל כן בוטל
ב-2 הקנסות האחרים קיים ועומד הליך שיפוטי והתושבת זכאית להגיש ערעור לתובע המועצה

26 אגף הנדסה לא קיבל מענה כלשהוא לפנייתו במשך 4 ימים

התלונה נמצאה מוצדקת
התושב קיבל תשובה לאחר 6 ימים
הומלץ לקבוע נוהל מחייב למענה ראשוני לתושב, תוך 48 שעות

27 איכו"ס החל משעות אחה"צ קיים מפגע יתושים בישוב

התלונה מוצדקת בחלקה
אכן קיים מפגע הנובע מדגירת יתושים בנחל יפתחאל
המועצה מטפלת כנדרש אך בשל זרימת ביוב המגיעה מכפר מנדא כמות היתושים גדולה
הטיפול הנדרש נמצא בידי המשרד להגנת הסביבה ורשות הניקוז

28 מועצה כללי פגיעה בחופש התנועה בשל סגירת דרך ציבורית על ידי שער בכניסה לישוב הושעיה

לא נבדק
התלונה הופנתה למבקר המדינה
המדובר בשער כניסה לישוב קטן הסגור בשעות הלילה לצורך שמירה על ביטחון התושבים, במהלך היום השער פתוח